Call of Duty

DAVRANI? ?LKELER?NDEN TAV?Z VERMEYECE??M?Z? BEL?RT?R?Z

Call of Duty? ekibi olarak toksisite ve haks?z rekabetle mücadelemizden geri ad?m atmayaca??z. Süregelen bu mücadele kapsam?nda Call of Duty serisi i?in yeni Davran?? ?lkeleri belirledik.

Call of Duty, dünyan?n d?rt bir yan?ndan ?ok renkli bir oyuncu toplulu?una sahiptir. Bu toplulu?un bir üyesi olarak bizler de;

Herkese Sayg? G?ster

Irka, toplumsal cinsiyete, cinsel y?nelime, ya?a, kültüre, inanca, zihinsel ve fiziksel kabiliyetlere, ki?inin geldi?i ülkeye y?nelik ya da ayr?mc?l??? ve ?iddeti te?vik eden ki?ilerle, fikirlerle veya hareketlerle ilgili abart?l?, a?a??lay?c? yorumlar d?hil hi?bir zorbal?k ve taciz türü davran??a müsamaha g?stermeyiz.

Bu toplulukta tüm üyelere sayg?yla yakla??lmal?d?r.

Yaz?l? sohbet veya sesli sohbet üzerinden di?er oyuncularla yap?lan ileti?imlerde sald?rgan ifadeler ve nefret s?ylemi kesinlikle olmamal?d?r. Nefret s?ylemi ve ayr?mc? bir üslup sald?rganl?k olarak g?rülür, asla kabul edilemez. Ayn? zamanda di?er oyuncuya kar?? taciz ve tehdit niteli?indedir.

MERT?E M?CADELE

Adil rekabet Call of Duty deneyiminin vazge?ilmezidir.

Yaln?zca iyi ve temiz oyunla ilerleme kaydedilir. Hile yapmak, di?er oyuncular? taciz etmek de d?hil, adil rekabet i?in risk olu?turan di?er hi?bir davran??a müsamaha g?sterilmeyecektir.

Hesab?n?z?n nas?l kullan?ld???ndan siz sorumlusunuz. ??üncü parti yaz?l?mlar da d?hil olmak üzere hile kullan?m?na müsamaha g?sterilmez. Oyunun a????ndan faydalanmak veya haks?z üstünlük sa?layan eylemlerde bulunmak hile yapmak say?l?r.

RICOCHET Anti-Cheat? yard?m?yla hilecilerle nas?l mücadele etti?imizi ??renebilirsiniz.

TET?KTE OL ASKER!

Birlikte ?al??arak herkes i?in adil ve e?lenceli bir rekabet ortam? olu?turabiliriz.

E?lenceli bir oyun deneyiminden taviz vermemek ad?na oyun i?i ara?lardan faydalanarak, denk geldi?iniz olaylar? veya uygunsuz tüm davran??lar? bize bildirin.

Güvenlik ve Yapt?r?m

Tüm oyuncular i?in e?lenceli ve adil bir deneyim sunmaya kararl?y?z. Herkes i?in e?lenceli ve e?it bir oyun alan? sunmak ad?na bu ihlalleri tespit etmek ve bunlara kar?? harekete ge?mek gibi ?nemli eylemleri yerine getirmeyi kendimize vazife edindik.

Call of Duty Güvenlik ve Yapt?r?m Politikas? hakk?nda daha fazla bilgi edin.

罢别?别办办ü谤濒别谤

Temsili olarak yukar?da birka? ?rnek payla?t?k, ancak listenin tamam? bu de?il.

Oyunumuz ve toplulu?umuz geli?tik?e Call of Duty Davran?? ?lkelerini de güncellememiz gerekebilir.?

Bu toplulu?un bir par?as? oldu?unuz ve herkes i?in e?lenceli, adil bir deneyim sunmam?za yard?mc? oldu?unuz i?in te?ekkürler.?

The Software License and Service Agreement will be updated. Please follow this link [https://www.activision.com/legal/ap-eula] in order to see these changes.

news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news