Call of Duty

ZASADY POST?POWANIA

W Call of Duty? jeste?my zdeterminowani, by zwalcza? toksyczne zachowanie i nieuczciw? gr?. Nieustannie dok?adaj?c w tym celu starań, ustanowili?my nowe ?Zasady post?powania” dla ca?ej serii Call of Duty.

Spo?eczno?? Call of Duty jest zró?nicowana, a mi?o?nicy serii pochodz? z ca?ego ?wiata. B?d?c cz??ci? tej spo?eczno?ci, powinni?my przestrzega? nast?puj?cych zasad:

Traktujmy wszystkich z szacunkiem

Nie tolerujemy gn?bienia i n?kania, w tym niestosownych komentarzy na temat rasy, to?samo?ci lub ekspresji p?ciowej, orientacji seksualnej, wieku, kultury, wiary, zdrowia fizycznego lub psychicznego i kraju pochodzenia, a tak?e wspierania osób, programów politycznych i ruchów, które promuj? dyskryminacj? lub przemoc motywowan? uprzedzeniami.

Wszyscy cz?onkowie naszej spo?eczno?ci powinni by? traktowani z godno?ci? i szacunkiem.

W komunikacji z innymi na czacie tekstowym i g?osowym nie ma miejsca dla obra?liwych i krzywdz?cych wypowiedzi. Mowa nienawi?ci i j?zyk dyskryminacyjny s? równie nieprzyzwoite i niedopuszczalne, co n?kanie innych graczy i gro?enie im.

RYWALIZUJMY UCZCIWIE

Uczciwa rywalizacja jest fundamentem rozgrywki w Call of Duty.

Post?py powinno osi?ga? si?, graj?c zgodnie z zasadami. Oszukiwanie, przeszkadzanie innym graczom i uniemo?liwianie im uczciwej rozgrywki na inne sposoby nie b?d? tolerowane.

Ponosisz odpowiedzialno?? za wszelk? aktywno?? na twoim koncie. Oszukiwanie, w tym korzystanie z oprogramowania stron trzecich, jest niedopuszczalne. Wykorzystywanie b??dów gry lub podejmowanie dzia?ań, by nieuczciwie zyska? przewag?, uznawane s? za oszustwo.

Dowiedz si?, jak walczymy z oszustami, korzystaj?c z RICOCHET Anti-Cheat?.

ZACHOWAJMY CZUJNO??

Dzia?aj?c wspólnie, mo?emy sprawi?, ?e gra b?dzie przyjaznym i przyjemnym ?rodowiskiem dla wszystkich.

W trosce o swój komfort gracze powinni zg?asza? wszystkie przypadki niew?a?ciwego zachowania, korzystaj?c z dost?pnych w grze narz?dzi.

Zg?oszenia w grze

Twoje zg?oszenia pomagaj? nam zapewnia? graczom dobr? zabaw? na uczciwych zasadach. Je?li spotkasz si? w grze z jakimkolwiek przejawem niew?a?ciwego zachowania, zg?o? to.

Polityka bezpieczeństwa

Jeste?my zdeterminowani, by zapewnia? wszystkim graczom dobr? zabaw? na uczciwych zasadach, i uwa?amy, ?e stoj?c na stra?y równo?ci i przyzwoito?ci na polu gry, musimy wykrywa? wykroczenia i przeciwdzia?a? im.

Je?li uwa?asz, ?e twoje kontro zosta?o zbanowane, zawieszone lub dezaktywowane przez pomy?k?, mo?esz si? odwo?a?.

Dowiedz si? wi?cej o ?Polityce bezpieczeństwa Call of Duty”.

Dzi?kujemy

Powy?ej umie?cili?my kilka reprezentatywnych przyk?adów, które nie stanowi? jednak wyczerpuj?cej listy zasad.

Wraz z ewolucj? naszych gier i spo?eczno?ci mo?emy aktualizowa? ?Zasady post?powania Call of Duty”.?

Dzi?kujemy, ?e jeste? cz??ci? naszej spo?eczno?ci i pomagasz nam zapewnia? wszystkich dobr? zabaw? na uczciwych zasadach.?

Umowa licencyjna na oprogramowanie i Umowa o ?wiadczenie us?ug zostan? zaktualizowane. Aby zobaczy? te zmiany, nale?y klikn?? ??cze [https://www.activision.com/pl/legal/ap-eula].

news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news